REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

centrumprestige.pl

 

Postanowienia wstępne

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej centrumprestige.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.centrumprestige.pl na rzecz Klientów.

2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką       organizacyjną.Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380);

3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca to Firma ELPAR Sławomir Patelak,z siedzibą w Zielonej Górze, zarejestrowany w Ewidencji  Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Zielona Góra pod numerem NIP 9271210085 oraz REGON 971249510, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.centrumprestige.pL , www.centrumprestige.com.pl   Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.

6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. ELPAR Sławomir Patelak, ul. Struga 55 65-331 Zielona Góra, tel.: 506 122 723, adres e-mail: biuro@centrumprestige.pl.

11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.

18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§1 Ogólne warunki Umowne

1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.centrumprestige.pl.

2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.

4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 

3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:

   1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,

   2. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

7. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

 

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:

   1. udostępnienie formularza kontaktowego,

   2. udostępnienie formularza zamówień,

   3. prowadzenie Konta Klienta,

2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

4. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

6. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

 

§4 Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie formularza lub przycisku:

   1. „Stwórz konto”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

   2. „Szybkie zakupy”, z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

   3. „Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:

   1. informacje o Dostarczeniu, zawierające adres Dostarczenia,

   2. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,

   3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,

   4. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

 

6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie jednego z pól: „Zapłać przelewem” albo „Zapłać przy odbiorze (opcja tylko dla kosmetyków i małogabarytowych produktów). Płacisz za towar przy dostawie” albo „Zapłać poprzez Doptay.pl” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

7. Przed wysłaniem formularza zamówień, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

   1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

   2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

   3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

 

§5 Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1 Dnia Roboczego.

7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

8. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta.

9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

 

§6 Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

     1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

     2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem są prowadzone za pośrednictwem Doptay.pl.

     3. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.

5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

 

   1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

   2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

   3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

§7 Reklamacje i gwarancje

1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.

5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.

6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

11. Obniżona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

   2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

   3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

13. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

14. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

§8 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

   1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

   2. Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,

   3. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych Dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

 

§9 Postanowienia uzupełniające

1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

   2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,

   3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

   4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,

   5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Dane osobowe, cookies

1.Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2.Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (dalej jako „RODO”) oraz innymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez ELPAR Sławomir Patelak, ul. Struga 55 65-331 Zielona Góra, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9271210085 oraz REGON 971249510, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Dane te są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

4.Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5.Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane Towary za pośrednictwem systemu płatności Dotpay są przekazywane, za zgodą Klientów, Dotpay sp z o.o. w celu technicznej obsługi trasakcji płatności.

6.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta.

7. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

8. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

10. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

11. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§11 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

2.Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego oraz Sprzedawcę. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA:                                            Zielona Góra, 24.05.2018

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat: ELPAR Sławomir Patelak, ul.Struga 55, 65-331 Zielona Góra

, adres e-mail: biuro@centrumprestige.pl.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

__________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _____

__________________________________________________________________________

– Data _________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez centrumprestige.pl.

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

 

Adresat: ELPAR Sławomir Patelak, ul.Struga 55, 65-331 Zielona Góra

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:____________________________________________

Adres Klienta: _____________________________________________________________

Nr telefonu Klienta:_________________________________________________________

Adres e-mail Klienta: _______________________________________________________

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

     • adres pocztowy,

     • adres e-mail.

Reklamacja dotyczy:

     • Umowy Sprzedaży z dnia __________produktu________________________________

__________________________________________________________________________

       • Umowy o świadczenie innej Usługi Elektronicznej______________________________

__________________________________________________________________________

       • inne:_________________________________________________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: _________________

Opis problemu: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji:

• usunięcie wady Produktu lub Usługi,               • wymiana Produktu na wolny od wad ,

• obniżenie ceny Produktu,                                   • odstąpienie od Umowy,

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

                                                                                                         Podpis składającego

 

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez centrumprestige.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO centrumprestige.pl

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, tj. nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Określa zasady korzystania przez stronę internetową centrumprestige.pl, z plików cookies, jak również przedstawia podstawowe informacje związane z rejestrowaniem zdarzeń serwera
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma: ELPAR Sławomir Patelak, ul. Struga 55 65-331 Zielona Góra, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9271210085 oraz REGON 971249510, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
 3. Dane osobowe dotyczące aktywności w sklepie centrumprestige.pl są zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies ) lub innych kanałów komunikacji z Klientem w oparciu o aktywność Klienta w Internecie.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (dalej jako „RODO”) oraz innymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów   w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów w których te dane są przetwarzane.

 

II. W jakich celach gromadzimy informacje o Tobie

 

 1. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Dane te są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym
 2. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń , badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Również w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Sklepu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie. Zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej również z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

 

III. Pliki „cookies”

 

 1. Strona korzysta z plików Cookies.
 2. Cookies jest to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną (https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)
 3. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony) Użytkownik ma możliwość ich ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Zapamiętane ciasteczko jest wysyłane jedynie do serwera z którego pochodzi, a który jest rozpoznawany przez przeglądarkę według nazwy domeny.
 5. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 6. Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

a)       świadczenia usług,

b)       dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

c)       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

d)       utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

IV. Zasady bezpieczeństwa

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług www.centrumprestige.pl do których musi się zalogować, należy wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Również zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej.

Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

V. Postanowienia końcowe

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.